01

QUÈ SÓN?

Plans de mobilitat corresponsable

Els Plans de mobilitat corresponsable volen establir una forma simplificada que permeti prioritzar quines actuacions de mobilitat bàsiques haurà d’emprendre cada centre de treball o centres generadors de mobilitat en aquesta etapa de represa vinculada a la crisi de la COVID 19. Aquestes accions han de facilitar la gestió de la mobilitat de les empreses o altres polaritats, i alhora desestressar el sistema de mobilitat (especialment el transport públic), minimitzant la demanda a les hores punta i potenciant la mobilitat activa i saludable.

Per facilitar aquesta tasca aquesta web incorpora una eina d’autodiagnosi per a les empreses o centres de mobilitat (per mitjà d’un formulari en línia) que genera un informe personalitzat amb les actuacions clau de mobilitat a implementar. Per confirmar aquesta corresponsabilització en la mobilitat sostenible, l’empresa o organització pot escollir quines actuacions es compromet a implementar a curt termini i la seva possible incidència dins del centre de treball o generador de mobilitat. Actualment, diverses organitzacions ja han adquirit aquest compromís.


02

OBJECTIUS

Plans de mobilitat corresponsable

La crisi de la COVID-19 s'ha traduït en una reducció dràstica en la mobilitat de la ciutadania. Les primeres passes de l’etapa de la represa mostren una major recuperació en la mobilitat en els modes individuals (cotxe, moto, bicicleta, a peu...) i molt més lenta en el transport col·lectiu.

En la gestió d'aquesta situació, les empreses/organitzacions hi tenen paper clau, elaborant i aplicant els corresponents plans de mobilitat corresponsable.

Els plans tenen per objectius immediats:

Reduir la mobilitat respecte als nivells de precrisi, vinculat a major ús de teletreball i dels mitjans telemàtics.
Reduir la pressió en hora punta del transport públic (evitar les hores punta).
Incrementar la quota modal dels modes no motoritzats o la mobilitat compartida com a principal recurs per captar la reducció de demanda del transport públic i evitar un repunt en l'ús del cotxe/motocicleta.

Els plans de mobilitat corresponsable aborden la gestió de la mobilitat en l'excepcionalitat actual, mentre que Plans de desplaçaments d'empresa (PDE) resulten l'instrument de gestió a més llarg termini. Els PDE analitzen amb major profunditat les diferents mobilitats de l'empresa i dissenyen un conjunt d'actuacions per optimitzar la

mobilitat dels treballadors/es, afavorint l’ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzant l’ús del cotxe.

Els PDE permeten assolir avantatges tant per als treballadors/es com per l’empresa i traçar una estratègia que permeti:

Ser econòmicament més eficients i optimitzar costos associats als desplaçaments.
Gestionar la mobilitat dels treballadors/es en situacions excepcionals.
Garantir millors condicions als empleats per accedir a l’empresa i reduir els accidents quan es desplacen.
Reduir l’emissió de gasos contaminants dels vehicles que es fan servir en els desplaçaments al lloc de treball.

03

QUÈ CAL FER?

Plans de mobilitat corresponsable

Els passos per a l’elaboració dels plans de mobilitat corresponsable a empreses són:

1
Utilitzeu l’eina d’autodiagnosi contestant el formulari en línia
2
Analizeu i llegiu l’informe personalitzat que s’envia automàticament
3
Escolliu les actuacions de mobilitat que l’empresa decideixi portar a terme en document de compromís i ho envieu a l’ATM
4
L’ATM farà una valoració del pla i us farà la corresponent comunicació
5
S’incorporarà la seva empresa a l’apartat “Què és una empresa corresponsable”

04

Eina d’autodiagnosi

Plans de mobilitat corresponsable

La resposta del següent formulari en línia li permetrà a la seva empresa disposar d’una autodiagnosi de la seva mobilitat i el suggeriment d’aquelles actuacions bàsiques de mobilitat a implementar al centre de treball o generador de mobilitat en el marc de la crisi post-COVID-19. Aquest document s’envia per correu electrònic de forma automàtica en finalitzar el qüestionari.


05

Què és una empresa corresponsable

Plans de mobilitat corresponsable

Una empresa o organització corresponsable és aquella que implementa un conjunt d'actuacions per optimitzar la mobilitat de les persones usuàries, afavorint l'ús de modes de transport alternatius al vehicle privat, i racionalitzant l'ús del cotxe, tot facilitant la gestió de la mobilitat en l’etapa de la represa. En el mateix correu electrònic (punt 4) també s’hi adjunta un vincle per accedir a un nou formulari en línia en el qual podreu escollir quines de les actuacions de mobilitat recomanades us comprometeu a fer i el seu impacte sobre el conjunt de l’organització.

Aquest pas formalitza el compromís de l’empresa / organització a implementar les actuacions escollides i també a rebre informació periòdica sobre bones pràctiques per implementar les actuacions, instrument per afavorir-ne la implementació.

Les actuacions de mobilitat recomanades poden estar relacionades amb:

Fomentar el teletreball entre els treballadors/es o persones usuàries, flexibilitzar els horaris d’entrada i sortida
Potenciar les videoconferències tant internament com amb els clients i proveïdors
Gestionar els horaris i torns minimitzant les hores punta per les persones usuàries i laminant les visites
Promoure la mobilitat activa dels treballadors/es i les infraestructures relacionades, habilitant espais temporals per a l’aparcament de la bicicleta, vestidors...
Promoure el transport públic o implementar rutes de transport discrecional en el marc del centre de treball o polígon, en condicions òptimes de seguretat
Impulsors